Vedtægter

Vedtægter

§ 1. Formål og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Ry Højskoles Elevforening. Elevforeningen har hjemsted på Ry Højskole.

Stk. 2. Elevforeningen har til formål at vedligeholde højskoleinteressen hos forhenværende elever og kursister fra Ry Højskole, samt at give medlemmerne mulighed for at mødes og på anden vis bibeholde den indbyrdes kontakt og kontakten til højskolen.

Stk. 3. Elevforeningen tilstræber at synliggøre sig som en aktiv del af Ry Højskoles bagland.

§ 2. Medlemmerne

Stk. 1. Alle nuværende og tidligere elever, kursister og medarbejdere ved Ry Højskole kan blive medlem ved henvendelse til skolens kontor eller foreningens kasserer.

Stk. 2. I nærværende vedtægter forstås følgende begreber således: Elev: Vedkommende har været elev på et af Ry Højskoles lange kurser. Kursist: Vedkommende har været kursist på et af Ry Højskoles korte kurser. Medarbejder: Vedkommende har udført lønnet arbejde på Ry Højskole i en sammenhængende periode af minimum 3 måneders varighed.

Stk. 3. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og opkræves årligt eller efter en flerårig periode fastsat af bestyrelsen.

Stk. 4. Udmeldelse af elevforeningen sker ved henvendelse til Ry Højskoles kontor eller elevforeningens kasserer.

Stk. 5. Medlemskab giver ret til at stemme og opstille til valg af bestyrelsen ved foreningens generalforsamling, samt til at deltage i foreningens arrangementer. Desuden får medlemmer tilsendt mindst et årligt skrift.

Stk. 6. Foreningens medlemmer kan i samarbejde med bestyrelsen bidrage aktivt til arrangementer i foreningens regi.

§ 3. Generalforsamlingen

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med det årlige elevmøde. Det påhviler bestyrelsen, at indkaldelse sker skriftligt senest 6 uger før generalforsamlingen med en dagsorden, der minimum omfatter følgende punkter:

  1. valg af dirigent
  2. forpersonens beretning
  3. det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. valg til bestyrelse i henhold til stk. 2 og 3
  5. valg af revisorer
  6. indkomne forslag
  7. eventuelt

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger elevforeningens bestyrelse, der består af 7 medlemmer. Medlemmerne vælges ind for 2 år ad gangen. Således at der skiftevis vælges 3 og 4. Der kan kun sidde én elevrepræsentant fra hvert langt kursus, én repræsentant for kursister samt én tidligere medarbejder i bestyrelsen. Før hver valgrunde skal man tilkendegive, om man stiller op som elev, kursist eller medarbejder.

Har man gået på mere end et langt kursus, skal man tilkendegive hvilke af disse hold, man vil repræsentere. Bestyrelsesmedlemmer på valg kan genvælges.

Stk. 3. Generalforsamlingen vælger særskilt to suppleanter for et år ad gangen. Suppleanterne skal vælges, under iagttagelse af §2 , stk. 2.

Hvis et ordinært bestyrelsesmedlem afgår i utide, indtræder den suppleant, der fik flest stemmer på generalforsamlingen for resten af valgperioden. Suppleanter kan genvælges.

Stk. 4. Alle medlemmer er valgbare, men valget skal iagttage de i stk. 2 anførte bestemmelser. Ethvert medlem kan opstille kandidater til bestyrelses- og suppleantposterne. Opstillingen finder sted på generalforsamlingen.

Stk. 5. Valget af bestyrelsesmedlemmer sker ved skriftlig afstemning. Efter valg af ordinære medlemmer vælges to suppleanter efter samme procedure. Medlemmerne skal stemme på det antal poster, der er på valg. Såfremt dette ikke efterkommes, vil stemmesedlen blive anset for ugyldig.

Stk. 6. Endvidere vælges på generalforsamlingen 2 revisorer for 1 år ad gangen. Disse kan ligeledes genvælges.

Stk. 7. Alle valg og afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed, se dog stk. 9 samt §7, stk. 1.

Stk. 8. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være modtaget af forpersonen senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ikke vedrører vedtægtsændringer, jf. stk. 9, præsenteres på generalforsamlingen

Stk. 9. Forslag til vedtægtsændringer skal være modtaget af forpersonen senest otte uger før generalforsamlingen. Ændringsforslaget udsendes til medlemmerne senest to uger før generalforsamlingen.

For at opnå gyldighed skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme for ændringsforslagene. Vedtages ændringsforslagene, træder disse i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt bestyrelsen ønsker det, eller hvis mindst 50 medlemmer indsender skriftlig og motiveret begæring herom til forpersonen. Indkaldelsen skal ske senest 30 dage efter modtagelsen af begæringen og skal iagttage de samme varsler som gælder for den ordinære generalforsamling og skal tillige vedlægges motiveret dagsorden.

§ 4. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson, næstforperson, kasserer og sekretær. Suppleanterne deltager ligeberettiget i bestyrelsens aktiviteter, dog uden stemmeret.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede. I tilfælde at stemmelighed afgøres beslutningen af forpersonen.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Forpersonen tegner foreningen udadtil og har prokura.

§ 5. Bestyrelsens opgaver

Stk. 1. Bestyrelsen er under ansvar over for generalforsamlingen forpligtet på foreningens formål, som blandt andet skal søges fremmet ved aktiviteter for medlemmerne.

Stk. 2. Bestyrelsen arrangerer og gennemfører i samarbejde med skolen et årligt elevmøde for medlemmerne

Stk. 3. Bestyrelsen har i tæt samarbejde med skolen ansvaret for redaktion, udgivelse og udsendelse af et eller flere skrifter årligt, der skal kunne fungere som årsskrift for Ry Højskole.

Stk. 4. Bestyrelsen udpeger en repræsentant til Ry Højskoles bestyrelse.

Stk. 5. Det er bestyrelsens opgave at hverve medlemmer, specielt fra hvert nyt elevhold.

Stk. 6. Bestyrelsen skal tilstræbe at opretholde en tæt og jævnlig kontakt med skolens ledelse og medarbejdere.

Stk. 7. Herudover kan bestyrelsen, alene eller i samarbejde med skolen, arrangere udflugter, temadage, kurser og andre aktiviteter, der kan fremme foreningens formål.

Stk. 8. Foreningen yder godtgørelse til udgifter i forbindelse med arbejdet i bestyrelsen. Godtgørelsen skal godkendes af kassereren.

§ 6. Økonomi og regnskab

Stk. 1. Foreningens økonomi baseres hovedsageligt på medlemskontingent, salg af skrifter samt tilskud fra skolen.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål. Bestyrelsen udarbejder budget og årsregnskab.

Stk. 3. Regnskabsåret går fra den 1. maj til den 30. april. Årsregnskabet afleveres til revision senest 4 uger før den ordinære generalforsamling.

Stk. 4. Foreningens kapital eller overskud kan aldrig blive genstand for deling mellem medlemmerne.

§ 7. Foreningens opløsning

Stk. 1. Foreningens eventuelle opløsning skal behandles som et varslet og motiveret forslag til generalforsamlingen. Ved tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer, skal forslaget prøves ved en urafstemning. Foreningens opløsning kræver  godkendelse hos flertallet af de afgivne stemmer i urafstemningen.

Stk. 2. Såfremt foreningen besidder formue ved sin opløsning, skal den afgående bestyrelse drage omsorg for, at der umiddelbart efter generalforsamlingen nedsættes et udvalg med mandat til at træffe beslutning om midlernes anvendelse. Udvalget skal bestå af tre personer, valgt af henholdsvis den afgående bestyrelse, Ry Højskoles medarbejderråd samt Ry Højskoles bestyrelse.

Vedtaget på generalforsamlingen den 1. august 2009. Vedtægterne er opdaterede ved generalforsamlingen den 3. august 2019.